30.09

Forligskredsen bag energiforliget har den 26. september indgået en aftale, som udmønter tillægsbetænkningens bemyndigelse til at fastlægge grænser for anvendelsen af energiafgrøder i biogasanlæg.

Forligskredsen har besluttet, at energiafgrøder fra 2015 maksimalt må udgøre 25 pct. af input i biogasanlæg (vægtbasis). Dette sænkes fra 2018 til 12 pct.

Politikerne ønsker med denne aftale at sende et signal om, at vi i Danmark skal holde fast i, at biogasanlæg primært omsætter husdyrgødning og restprodukter til energi og gødning, og at energiafgrøder kun skal være et supplement hertil. Man ønsker således ikke en udvikling som i Tyskland, hvor biogasproduktionen i meget vid udstrækning er baseret på majs og andre energiafgrøder.

Politikerne har udtrykt ønske om, at energiafgrødeandelen kan sænkes yderligere i forbindelse med forhandlingerne om det næste energiforlig for perioden efter 2020. En sådan beslutning er imidlertid afhængig af, om der er et tilstrækkeligt udbud af andre former for biomasse til at supplere husdyrgødningen. Det kan være halm, naturplejebiomasse, husholdningsaffald og andet organisk affald.