14.06

Parterne bag PSO-aftalen afsætter midler til at fremme biogas

Partierne der står bag PSO-aftalen har fordelt en pulje til klimatiltag, hvor biogassen er i centrum.

Der er således afsat en pulje til at bistå biogasanlæg og landbruget i forhold til, hvordan man kan få gyllen sluset hurtigere ud af svinestaldene og over i biogasanlæggene. Det vil både reducere metantabet fra stalden og øge biogasudbyttet.

Der er endvidere afsat midler til etablering af et bioraffinaderi til produktion af bl.a. proteinfoder. Restprodukterne herfra skal nyttiggøres i biogasanlæg.

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.