06.06

Klimarådet præsenterede den 6. juni 2017 sin rapport om, hvordan Danmark når klimamålene. Biogas udpeges som vigtigt element.

Danmark står overfor en stor udfordring i forhold til at nå målet om at reducere udslippet af drivhusgasser fra ikke kun energisektoren, men også fra landbruget og transportsektoren. I rapporten Omstilling frem mod 2030 - Byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger opregner Klimarådet en række forskellige virkemidler til at nå målene i 2030 på vejen frem mod et lavemissionsland i 2050.

Afgasning af husdyrgødning sammen med andre organiske restprodukter anerkendes for at være et effektivt virkemiddel med fokus på anvendelsen af biogassen i den tunge transport, der udpeges som et samfundsøkonomisk meget billigt redskab.

I lyset af, at Energistyrelsen har opjusteret Danmarks reduktionsforpligtelse i ikke-kvotesektoren, har Klimarådet suppleret sin rapport med et indstik Energistyrelsen har opjusteret sit skøn for reduktionsbehovet i ikke-kvotesektoren frem mod 2030. Heri er opgradering af biogassen til gasnettet medtaget som et virkemiddel, der i høj grad kan bidrage til lette omstillingen frem mod 2050.

Læs mere på Klimarådets hjemmeside.