25.09

Biogasbranchens frivillige måleprogram for metantab dokumenterer tabet nærmer sig målet i 2020 på 1 pct.

Foreningen Biogasbranchen lancerede i 2016 et frivilligt måleprogram for metantab i samarbejde med Energistyrelsen.

Baggrunden var de foregående pilotprojekter, der havde vist, at der var et potentielt tab, men at der nu også er metoder til rådighed til at finde lækager og kvantificere tabet og ikke mindst, at det er muligt at minimere metantabet. Dette er til gavn for driftsøkonomien og samtidig et vigtigt redskab til at optimere biogasanlæggenes effekt som klimavirkemiddel.

Foreningen Biogasbranchen har opstillet et mål om, at metantabet i 2020 skal være på maksimalt 1 pct. samlet for biogasanlæg og opgraderingsanlæg.

Det frivillige måleprogram består af tre centrale elementer: 1. Egenkontrolprogram, 2. Lækagesporing og 3. Kvantificering af metantabet.

Som det fremgår af figuren, havde biogasanlæg, der står for halvdelen af den producerede biogas, frem til sommeren 2018 fået foretaget kvantificering af metantabet, og det vægtede gennemsnit er ca. 1,1 pct. og dermed tæt på målet for 2020.

  

Figuren læses fra venstre mod højre, hvor hver af firkanterne viser det kumulerede samlede metantab på anlæggene målt indtil et givet tidspunkt. Den grønne kurve viser den samlede kumulerede biogasproduktion på anlæggene.

Det frivillige måleprogram dokumenterer, at de anlæg, som har foretaget kvantificering af metantabet og som står for ca. halvdelen af biogasproduktionen, nærmer sig branchens mål om et maksimalt metantab på samlet 1 pct. fra biogasanlæg og opgraderingsanlæg.

Rygter i sommeren 2018 om, at regeringen ville igangsætte en tilskudsordning som supplement til det frivillige måleprogram, satte kvantificeringerne i stå. I november 2018 blev der med finanslovsaftalen for 2019 afsat midler til en supplerende måleordning for årene 2019 og 2020. Denne ordning blev igangsat af Energistyrelsen i september 2019.

Læs mere i GasEnergi nr. 3 fra september 2019.