Fakta om biogas

Biogas er en energirig gas bestående af en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), der dannes, når organisk materiale fordøjes af naturligt forekommende tarmbakterier i lukkede, iltfrie tanke.

Biogassen er traditionelt blevet brugt til produktion af el og varme i kraftvarmeværker. Biogassen kan også anvendes som brændstof i biler eller distribueres via (natur)gasnettet, men det kræver, at biogassens CO2-indhold fjernes.

Den danske biogasproduktion er stigende i forlængelse af det energiforlig Folketinget vedtog i 2012. Produktionen er således steget fra ca. 4,6 PJ i 2012 til over 14 PJ i 2018. Som det fremgår af nedenstående figur sker stigningen i biogasproduktionen primært i biogasanlæg, som afsætter biogassen til gasnettet efter opgradering - det vil sige rensning for primært CO2.

 

 

Biogas kan fremstilles på forskellige typer anlæg. Enten biogasfællesanlæg, som behandler husdyrgødning fra flere landbrug, eller gårdbiogasanlæg, som ligger på en enkelt landbrugsbedrift. Udover denne husdyrgødningsbaserede biogasproduktion sker der en produktion af biogas på rensningsanlæg, og der kan udvindes biogas fra gamle lossepladser. I fremtiden vil vi også se flere biogasanlæg på økologiske jordbrug, som omsætter kløvergræs til energi og gødning.

  

Det er forventningen, at biogasproduktionen i 2030 kan udgøre halvdelen af gasforbruget - og i 2050 sikre en fuldstændig omstilling fra fossil naturgas til biogas.